Gwneud Cwyn

 

Cyflwynwch eich cwyn gan ddefnyddio’n ffurflen ar-lein fan hyn.

Lluniwyd y ffurflen hon i gipio’ch cwyn mor gyflym ac mor hawdd â phosibl, a bydd yn cael ei chyflwyno’n uniongyrchol i’n tîm cwynion. Rhowch cymaint o wybodaeth â phosibl i’n helpu i ymdrin â’ch cwyn yn briodol.

Trin Cwynion

Gallwch gwyno os ydych chi:

 • Wedi profi ymddygiad amhriodol gan swyddog heddlu, aelod staff, contractwr neu wirfoddolwr. Er enghraifft, os ydych chi’n teimlo eu bod nhw’n haerllug neu’n ymosodol wrth ymdrin â chi
 • Wedi gweld swyddog heddlu, aelod staff, contractwr neu wirfoddolwr yn ymddwyn yn amhriodol
 • Wedi’ch effeithio’n andwyol gan ymddygiad swyddog heddlu, aelod staff, contractwr neu wirfoddolwr, hyd yn oed os nad oedd yr hyn a ddigwyddodd yn ymwneud â chi’n bersonol.

Os ydych chi’n cynrychioli rhywun sydd wedi’i effeithio gan unrhyw un o’r categorïau a restrir uchod, ac eisiau gwneud cwyn ar ei ran, bydd angen ei ganiatâd ysgrifenedig arnoch. Nid yw hyn yn berthnasol os mai chi yw rhiant neu warcheidwad plentyn o dan 16 oed ac rydych chi eisiau gwneud cwyn ar ei ran.

Hefyd, medrwch wneud cwyn am y ffordd mae gwasanaeth heddlu’n cael ei redeg. Er enghraifft, medrwch wneud cwyn am safonau plismona neu bolisi plismona. Gelwir hyn yn gŵyn ‘cyfarwyddyd a rheoli’.

Medrwch gyflwyno eich cwyn gan ddefnyddio’n ffurflen ar-lein.

Os ydych yn cael anhawster defnyddio’r ffurflen gellir hefyd cyflwyno cwyn drwy lenwi ein ffurflen gwyno (Word neu PDF) a’i hanfon drwy ebost at complaints@dyfed-powys.pnn.police.uk

Os nad ydych yn gallu anfon y ffurflen drwy ebost, gallwch ei hargraffu, ei llenwi a’i hanfon at:

Pencadlys Heddlu Dyfed Powys Llangynnwr Caerfyrddin Sir Gaerfyrddin SA31 2PF

 

Os ydych chi’n fyddar, yn drwm eich clyw, neu’n cael anawsterau â’ch lleferydd, medrwch gysylltu â ni drwy destun. Ceir rhagor o fanylion yma.

Cysylltwch â ni os oes angen gwybodaeth arnoch mewn fformat neu iaith arall.

Os oes angen cymorth arnoch i wneud cwyn, medrwch ofyn i rywun weithredu ar eich rhan, neu fe all grŵp cymorth neu sefydliad eiriolaeth wneud cwyn ar eich rhan.

Medrwch hefyd roi gwybod i ni a byddwn ni’n ceisio helpu drwy:

 • Eich cyfeirio at grŵp cymorth neu eiriolaeth addas os oes angen
 • Darparu mynediad i gyfieithwyr
 • Darparu gohebiaeth mewn fformatau amgen
 • Darparu cyfleusterau ar gyfer y rhai sy’n fyddar, yn drwm eu clyw neu â nam ar eu lleferydd.

Mae’r Swyddfa Annibynnol ar gyfer Ymddygiad yr Heddlu (IOPC) wedi cynhyrchu canllaw hawdd ei ddarllen ar gyfer gwneud cwyn yn erbyn yr heddlu. Medrwch ddarllen y canllaw yma. Maen nhw hefyd wedi cynhyrchu fersiwn hawdd ei ddarllen o’r ffurflen gwyno ar ffurf Word a PDF , a gellir cyflwyno’r ffurflen hon i ni.

Unwaith y bydd eich cwyn wedi ei chyflwyno bydd yn cael ei chofnodi a byddwn yn cysylltu gyda chi yn ddiymdroi i gadarnhau sut y byddwn yn ymdrin â hi.

 

Ymdrinnir â phob cwyn mewn modd rhesymol a phriodol. Mae hyn yn golygu gwneud yr hyn sy’n briodol dan yr amgylchiadau, gan ystyried y ffeithiau a chyd-destun y modd y gwnaed y cwyn, o fewn fframwaith deddfwriaeth a chyfarwyddyd.

Yn aml, gall hyn olygu esboniad neu ymddiheuriad, neu wybodaeth arall i’ch sicrhau chi fod camau priodol yn cael eu cymryd.

Ar gyfer rhai cwynion, mae’n bosibl y byddwn yn cynnal ymchwiliad ar eich rhan. Byddwch yn cael gwybod sut yr ymchwilir i’ch cwyn a sut y cyrhaeddir at benderfyniad.

Byddwn hefyd yn gofyn i chi sut yr hoffech chi i ni gysylltu â chi a sicrhau eich bod yn cael gwybod sut y mae gwaith yn symud ymlaen.

Byddwn hefyd yn ystyried a ddylid cyfeirio eich cwyn at Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu (IOPC).

Wedi i ni ymdrin â’ch cais byddwn yn ysgrifennu atoch chi i ddweud wrthych am y canlyniad ac esbonio a allwch wneud cais am adolygiad neu apêl.

 

I gael gwybodaeth bellach gwelwch gyhoeddiad Cwestiynau Cyffredin Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu.

Mae’r IOPC yn goruchwylio system gwyno’r heddlu. Mae’n annibynnol ac yn gwneud ei benderfyniadau’n hollol annibynnol o’r heddlu, y llywodraeth ac achwynyddion.

Mae heddluoedd yn ymdrin yn uniongyrchol â’r rhan fwyaf o gwynion yn erbyn eu swyddogion neu staff, tra bod yr IOPC yn ymchwilio i’r honiadau ynghylch camymddwyn, digwyddiadau a chwynion mwyaf difrifol. Mae’r ddau’n ymdrin ag apeliadau gan bobl sydd yn anfodlon â’r ffordd yr ymdriniwyd â’u cwyn.

Ceir rhagor o wybodaeth am rôl yr IOPC ar eu gwefan www.policeconduct.gov.uk/.

Os ydych chi’n anhapus ynghylch canlyniad eich cwyn, neu am y ffordd yr ymdriniwyd â’ch cwyn, efallai cewch apelio. Er mwyn cael gwybod pwy ddylai ymdrin â’ch apêl, darllenwch y llythyr anfonom atoch yn eich hysbysu am ganlyniad eich cwyn.

Apelio canlyniad eich cwyn

Byddwch chi’n derbyn llythyr yn eich hysbysu am ganlyniad eich cwyn. Bydd y llythyr hefyd yn esbonio pwy fydd yn ymdrin â’ch apêl. Heddlu Dyfed-Powys neu’r Swyddfa Annibynnol ar gyfer Ymddygiad yr Heddlu (IOPC) fydd yn ymdrin â’ch apêl. Am ragor o wybodaeth ynglŷn â phwy yw’r sefydliad perthnasol ar gyfer ymdrin â’ch apêl a pham, darllenwch ein tudalen 'Cwestiynau Cyffredin'.

Os yw Heddlu Dyfed-Powys yn ymdrin â’ch apêl, gweler isod gyfarwyddiadau ar gyfer sut i apelio. Os yw’r IOPC yn ymdrin â’ch apêl, darllenwch yr adran apeliadau ar eu gwefan am fanylion pellach. Mae’n rhaid i unrhyw apêl gael ei dderbyn o fewn 29 diwrnod o’r dyddiad ar eich llythyr canlyniad.

 • Medrwch apelio yn erbyn penderfyniad i ddiddymu.
 • Medrwch apelio yn erbyn canlyniad datrysiad lleol.
 • Medrwch apelio yn erbyn canlyniad ymchwiliad lleol.
 • Medrwch apelio yn erbyn y penderfyniad i ollwng ymchwiliad.

Mae’r adran isod yn esbonio pryd y gallwch apelio ac mae’n cynnwys dolen i’r ffurflen apelio berthnasol.

Apêl yn erbyn penderfyniad i ddiddymu

Efallai cewch apelio os stopiwyd y broses gwyno cyn i ymchwiliad i’ch cwyn gychwyn. Mae’r sefyllfa hon yn digwydd pan rydyn ni’n gwneud ‘penderfyniad i ddiddymu’.

Medrwch apelio os ydych chi’n credu na ddylem fod wedi penderfynu diddymu.

Ffurflen apelio yn erbyn penderfyniad i ddiddymu ar ffurf Word neu PDF 

Apêl yn erbyn canlyniad y datrysiad lleol

Efallai cewch apelio os cafodd eich cwyn ei thrin gan ddefnyddio’r broses datrysiad lleol.

Medrwch apelio:

Os ydych chi’n credu nad oedd canlyniad datrysiad lleol eich cwyn yn gywir. Mae hyn yn golygu, er enghraifft, eich bod chi’n credu nad oedd y canlyniad yn briodol ar gyfer y gŵyn, neu nid oedd y canlyniad yn adlewyrchu’r dystiolaeth a oedd ar gael.

Ni chewch apelio os yw’ch cwyn yn ymwneud â mater cyfarwyddyd a rheoli.

Ffurflen apelio yn erbyn datrysiad lleol ar ffurf Word neu PDF 

Apêl yn erbyn ymchwiliad i gŵyn

Efallai cewch apelio os ymdriniwyd â’ch cwyn drwy ymchwiliad lleol.

Medrwch apelio:

 • Os na dderbynioch ddigon o wybodaeth i’ch galluogi i ddeall pam y gwnaethom ein penderfyniad.
 • Os ydych chi’n anghytuno â chanfyddiadau’r ymchwiliad i’ch cwyn.
 • Os ydych chi’n anghytuno â’r camau gweithredu rydyn ni’n bwriadu cymryd ar ôl ymchwilio i’ch cwyn.
 • Os nad ydych chi’n credu ein bod ni wedi gwneud y penderfyniad cywir o ran pa un ai a oes gan swyddog y gwnaethoch gŵyn yn ei erbyn achos i’w ateb ar gyfer camymddwyn, camymddwyn difrifol neu berfformiad anfoddhaol.
 • Os ydych chi’n anghytuno â’r penderfyniad i beidio â chyfeirio ymddygiad y swyddog at GEG ar gyfer penderfyniad ynghylch pa un ai a i ddwyn cyhuddiadau troseddol.

Ni chewch apelio os yw’ch cwyn yn ymwneud â mater cyfarwyddyd a rheoli.

Ffurflen apelio yn erbyn ymchwiliad lleol ar ffurf Word neu PDF 

Apêl yn erbyn y penderfyniad i ollwng eich cwyn

Efallai cewch apelio os ydyn ni’n penderfynu gorffen ymdrin â’ch cwyn. Medrwch apelio yn erbyn y penderfyniad hwn os ydych chi’n credu na ddylem fod wedi gollwng y gŵyn.

Ffurflen apelio yn erbyn gollwng cwyn ar ffurf Word neu PDF. 

Bydd eich apêl yn cael ei ystyried gan Bennaeth yr Adran Safonau Proffesiynol, sydd wedi derbyn y cyfrifoldeb dirprwyedig ar gyfer y rôl hon gan y Prif Swyddog.

Cyn gynted ag y byddwn yn derbyn eich apêl, byddwn ni’n cysylltu â chi i gydnabod ein bod ni wedi ei dderbyn. Does dim amserlen ar gyfer ystyried apêl, ond byddwn ni’n ceisio ymdrin ag ef cyn gynted ag sy’n ymarferol bosibl.

Bydd unrhyw apêl ond yn edrych ar y ffordd yr ymdriniwyd â’ch cwyn. Nid yw’n ail ymchwiliad o’ch cwyn gwreiddiol.

Unwaith y bydd eich apêl wedi’i ystyried, byddwn ni’n ysgrifennu atoch i roi gwybod i chi am y penderfyniad. Os yw’ch apêl yn cael ei gynnal, byddwn ni’n esbonio beth sy’n digwydd nesaf. Os nad yw’ch apêl yn cael ei gynnal, byddwn ni’n ysgrifennu atoch gan esbonio sut a pham y gwnaethom y penderfyniad hwn.

Mae unrhyw benderfyniad apêl yn derfynol a does dim hawl pellach i apelio. Gall unrhyw benderfyniad a wnawn ond cael ei ddymchwel gan y llysoedd drwy’r broses adolygiad barnwrol. Dylech geisio’ch cyngor cyfreithiol annibynnol eich hun os ydych chi’n bwriadu dilyn y llwybr hwn.

Galwch heibio i’n tudalen 'Cwestiynau Cyffredin' am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r broses apelio.